zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Informacje dla kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 przewidujemy utworzenie 4 klas:

  • klasa ogólna - język angielski i język hiszpański lub niemiecki (do wyboru)
  • klasa dwujęzyczna polsko-angielska  
  • klasa dwujęzyczna polsko-hiszpańska
  • klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka

Oferta klas

Klasa ogólna

Nauka języka angielskiego 3 godz. tygodniowo z podziałem na grupy oraz 2 godz. języka niemieckiego lub hiszpańskiego z podziałem na grupy (do wyboru).
Klasa o charakterze medialnym  z dodatkową godziną języka polskiego.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielska

Intensywna nauka języka angielskiego 5 godz. tygodniowo z podziałem na grupy oraz 2 godz. języka niemieckiego lub hiszpańskiego z podziałem na grupy (do wyboru).

Klasa dwujęzyczna polsko-hiszpańska

Intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw 5 godz. tygodniowo z podziałem na grupy oraz 2 godz. języka angielskiego z podziałem na grupy.

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka

Intensywna nauka języka niemieckiego 5 godz. tygodniowo z podziałem na grupy oraz 2 godz. języka angielskiego z podziałem na grupy.

Edukacja w klasach dwujęzycznych w naszej szkole umożliwia kontynuowanie nauki w klasach dwujęzycznych w liceum.

Zasady rekrutacji

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz.7.) tzw. "ustawa rekrutacyjna"
- Uchwała nr LXXV/1936/2014 Rady m. st. Warszawy z dn.30-01-2014 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2014/2015.


1. Zasady ogólne

1) Kandydatów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

W przypadku kandydatów spoza obwodu składa się wniosek, który zawiera:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
e) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

2) Kandydaci mogą zostać przyjęci do wybranej klasy z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć i wyników edukacyjnych ocenianych na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

3) Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

4) Liczbę miejsc w klasach ustala dyrektor gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

5) Laureaci olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


2. Procedury przyjmowania uczniów do klas ogólnych

1) Rekrutacja przeprowadzana jest do gimnazjum a nie do oddziałów w gimnazjum.

2) Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są obligatoryjnie. Uczeń w terminie podanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – od 15 kwietnia do 9 maja 2014 roku, składa deklarację w elektronicznym systemie rekrutacji, rozpoczęcia nauki od 1 września w Gimnazjum nr 1 oraz dostarcza do sekretariatu szkoły wypełnioną kartę kandydata.

3) Do Gimnazjum nr 1 uczniowie z spoza rejonu przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:

a) za oceny końcoworoczne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – liczba punktów rekrutacyjnych stanowi sumę ocen z:
- języka polskiego
- historii
- języka obcego
- matematyki
- przyrody
(celujący – 6 pkt, bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3 pkt, dopuszczający – 2 pkt.)

- zachowania (podwojona liczba punktów za ocenę )
(wzorowe – 6 pkt, bardzo dobre – 5 pkt, dobre – 4 pkt, poprawne – 3 pkt, nieodpowiednie – 2 pkt.)

b) za wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik sprawdzianu (maksymalnie 40 pkt),

c) za średnią ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będącą wynikiem matematycznym (np. średnia 4,75 = 4,75 pkt),

d) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 3 pkt,

e) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- konkursy organizowane przez kuratora na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – 6 pkt,

- zawody wiedzy/konkursy/turnieje co najmniej na szczeblu powiatowym przez podmioty działające na terenie szkół (inne niż sportowe i artystyczne) – 2 pkt,

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 1 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4) W przypadku równej liczby punków uzyskanych w rekrutacji decyduje wynik sprawdzianu szóstoklasisty organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .

5) Do klasy ogólnej przyjętych zostanie maksymalnie 28 uczniów.3. Procedury przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych

1) Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 13 maja 2014 roku (wtorek) o godzinie 8:00.

2) Sprawdzian przeprowadzany jest na zasadach i warunkach ustalanych przez radę pedagogiczną.

3) Sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza i ocenia komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli Gimnazjum nr 1.

4) Trzeciego dnia roboczego po przeprowadzeniu sprawdzianu – 16 maja 2014 roku o godzinie 16:00 zostanie ogłoszona lista wyników sprawdzianu i lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5) W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

6) Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w Gimnazjum nr 1 oraz w szkołach wymienionych w załączniku nr 1 do zasad rekrutacji.

7) Do Gimnazjum nr 1 przyjmowani są uczniowie w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:

a) za oceny końcoworoczne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – liczba punktów rekrutacyjnych stanowi sumę ocen z:
- języka polskiego
- historii
- matematyki
- przyrody
(celujący – 6 pkt, bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3 pkt, dopuszczający – 2 pkt.)

- języka obcego (podwojona liczba punktów za ocenę )

- zachowania
(wzorowe – 6 pkt, bardzo dobre – 5 pkt, dobre – 4 pkt, poprawne – 3 pkt, nieodpowiednie – 2 pkt.)

b) za wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik sprawdzianu ( maksymalnie 40 pkt).

c) za średnią ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będącą wynikiem matematycznym (np. średnia 4,75 = 4,75 pkt),

d) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 3 pkt.

e) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- konkursy organizowane przez kuratora na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – 6 pkt,

- zawody wiedzy/konkursy/turnieje co najmniej na szczeblu powiatowym przez podmioty działające na terenie szkół (inne niż sportowe i artystyczne) – 2 pkt,

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 1 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

8) W przypadku równej liczby punków uzyskanych w drugim etapie rekrutacji decyduje wynik sprawdzianu szóstoklasisty organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

9) Do każdej klasy dwujęzycznej przyjętych zostanie maksymalnie 28 uczniów.

10) Jeśli zostaną przyjęci wszyscy kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji – w miarę wolnych miejsc – mogą być przyjmowani kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w innych szkołach.

11) Jeśli po zamknięciu drugiego etapu rekrutacji pozostaną wolne miejsca, wówczas mogą być przyjmowani kandydaci, którzy nie przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych, a na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i ocenę co najmniej dobrą z języka obcego.


4. Komisja rekrutacyjna

1) Rekrutację do Gimnazjum nr 1 prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) opracowanie kryteriów rekrutacji,

b) przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

d) podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wyników postępowania rekrutacyjnego

e) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

f) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

g) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostali oni zakwalifikowani oraz złożyli wymagane dokumenty.


5. Procedura odwoławcza


1) Od dnia podania listy przyjętych rodzice/opiekunowie prawni mogą w ciągu 7 dni złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia,

2) Komisja rekrutacyjna w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku podaje na piśmie uzasadnienie odmowy przyjęcia,

3) Rodzice/opiekunowie prawni w ciągu 7 dni mogą złożyć do dyrektora odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej,

4) Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje złożone przez rodziców/opiekunów prawnych odwołanie

5) Rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć skargę do sądu administracyjnego, jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie przez dyrektora


6. Postępowanie uzupełniające

Dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z burmistrzem, wyznacza termin postępowania uzupełniającego, nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


7. Kalendarz rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna i składanie wniosków:
15 kwietnia - 9 maja 2014 roku

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (klasy dwujęzyczne):
13 maja 2014 roku godz. 8:00

Podanie do wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji po sprawdzianie uzdolnień kierunkowych:
16 maja do godz. 16:00

Kandydaci do gimnazjum mogą dokonywać zmiany wyboru preferowanej szkoły lub klasy:
od 23 czerwca do 25 czerwca 2014 roku do godz. 16:00

Kandydaci do gimnazjum składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdziany zewnętrznego
do 2 lipca 2014 roku do godz. 15:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi:
9 lipca 2014 roku do godz. 14:00

drukuj 

www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr