zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Rada Rodziców

przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Roberta Schumana


02-615 Warszawa, ul. Tyniecka 25
Tel./Fax: 22-8440557
www: www.gimnazjum1.waw.pl  
e-mail: info@gimnazjum1.waw.pl


REGULAMIN

RADY RODZICÓW

działającej przy Gimnazjum nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana,

ul. Tyniecka 25 w Warszawie

Działając na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie, uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i nosi nazwę Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta
    Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie,
2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
     Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie,
3) prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 1
     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie,
4) komisji rewizyjnej – rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Gimnazjum
     nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie.

§ 3

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie określa:
1) cele, zadania i kompetencje rady rodziców,
2) organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
3) tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne,
4) zasady wyborów do organów rady rodziców,
5) ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów,
6) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców,
7) postanowienia końcowe.

Rozdział II
Cele, zadania i kompetencje rady rodziców

§ 4

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły oraz radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
3. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 5

Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
    celów i zadań szkoły,
2) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
    wpływu na działalność szkoły,
3) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego,
    dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
    spraw szkoły.

§ 6

Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
    a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 
       o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
    b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
        danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
        o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 
 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
         lub wychowania szkoły lub placówki;
 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
         w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki.


Rozdział III
Organizacja ogółu rodziców i rady rodziców

§ 7

1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. W wyborach o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie 6-8 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady.
4. Plenarne zebranie rady rodziców może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów do prezydium lub tylko wyborów uzupełniających.
5. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz komisję rewizyjną składającą się z co najmniej 2 osób.

§ 8

Zadaniem prezydium rady rodziców jest:
1) realizowanie celów i zadań rady rodziców,
2) kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
3) koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
4) wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.

§ 9

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
    1) kierowanie pracami prezydium,
    2) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
    3) przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej
         oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 10

Zadaniem sekretarza rady rodziców jest:
    1) organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,
    2) protokołowanie obrad rady i prezydium,
    3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

§ 11

Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:
    1) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu
         i uchwałami rady rodziców,
    2) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 12

Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.


Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 13

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
2. Listę uczestników posiedzenia rady sporządza każdorazowo protokolant.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

Rozdział V
Zasady wyborów do organów rady rodziców

§ 14

1. Wybory do prezydium rady rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców:
    1) wybór prezydium rady rodziców,
    2) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
    3) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
    4) dyskusja,
5) uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji.
6. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady odbywa się pierwsze zebranie prezydium.Rozdział VI
Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 15

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek oddziałowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora – złożony do prezydium w formie pisemnej.
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku do piętnastego października.
4. W plenarnym posiedzeniu rady rodziców może uczestniczyć Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
5. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest protokołowane.

§ 16

1. Prezydium rady rodziców obraduje co najmniej raz na dwa miesiące.
2. W posiedzeniach prezydium może uczestniczyć Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
3. Posiedzenia prezydium są protokołowane.

§ 17

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, oddziałowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.


Rozdział VII
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców

§ 18

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy, pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustala rada rodziców w corocznym planie finansowym wydatków.
2. Pisemne wnioski o środki z funduszy rady mogą składać:
    1) Dyrektor,
    2) Rada Pedagogiczna,
    3) Samorząd Uczniowski.
3. Środkami zgromadzonymi na koncie bankowym rada rodziców dysponuje poprzez upoważnione osoby: przewodniczącego rady rodziców, skarbnika rady rodziców, dyrektora szkoły, kasjera i księgowego.
4. Równocześnie z otwarciem rachunku bankowego należy złożyć wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku zgodnie z obowiązującą procedurą bankową.
5. W przypadku korzystania z bankowości internetowej, każda z osób upoważnionych winna odebrać swój numer PIN-u, token lub kartę z kodami uwierzytelniającymi upoważnionego.
6. Do dokonywania dyspozycji wypłat środków finansowych z rachunku bankowego, wymagane jest wspólne działanie co najmniej dwóch osób wymienionych w § 18, pkt. 3 niniejszego regulaminu.
7. W przypadku zmiany przewodniczącego rady rodziców lub dyrektora szkoły, prezydium zobowiązane jest do złożenia w banku dokumentów aktualizujących skład osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym rady. Dokumenty te winny być potwierdzone przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
8. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza przewodniczący oraz skarbnik rady rodziców.
9. Przewodniczący oraz skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami rady rodziców.


Rozdział VIII
Obsługa księgowo-finansowa

§ 19

1. Do obsługi księgowo-finansowej funduszy rady rodziców prezydium zatrudnia księgowego oraz kasjera. Zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób stanowią załączniki do podpisanych umów.
2. Wysokość wynagrodzenia dla księgowego i kasjera w danym roku szkolnym ustala rada rodziców.
3. Prezydium rady rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczenieniowy w celu przechowywania na nim środków finansowych i dokonywania bieżących rozliczeń.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 20

1. Członkowie oddziałowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
2. Członkowie oddziałowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej mogą zrezygnować z pełnienia swoich funkcji, poprzez złożenie do prezydium powiadomienia w formie pisemnej. Prezydium podejmuje działania zmierzające do wyboru następcy.
3. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na posiedzeniu prezydium rady rodziców do 31 października każdego roku szkolnego lub na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
4. Uchwały podejmowane na plenarnym posiedzeniu rady są wiążące dla prezydium.
5. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin uchwalono na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1, ul. Tyniecka 25 w Warszawie w dniu 21 października 2010 roku.


Przewodnicząca Rady Rodziców
Elżbieta Sączek

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Elżbieta Siczek

Sekretarz Rady Rodziców
Alicja Wotawa-Burakowska


www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr